آیا واقعاً کسی میتواند بگوید پک استریل چه قدر ماندگاری دارد؟ مطالعات بسیار زیادی در خصوص این سوال کلی انجام شده است و در کشور ما هم یکی از مهمترین سوالاتی است که در حوزه استریل مطرح میشود همین سوال مهم است. جواب این سوال نه یک عدد، بلکه مجموعه ای از پارامترهای مهم است که در تعیین مدت قابلیت استریل ماندن پک به حساب می آید. در سال 1971 (1349شمسی) مطالعاتی که توسط CDC انجام شد موارد ذیل بود. دقت کن...