قفسه استیل :‌برای اعمال نظم در هر مکانی نیاز به دسته بندی و جای گذاری مرتب وسایل مورد استفاده حس میشود مخصوصا در مکان های که چندین نفر استفاده کننده از لوازم وجود دارد، منظم بودن وسایل یکی از موارد بسیار مهم می باشد، در آشپزخانه صنعتی نیز این مورد صدق میکند و به علت این که چندین نفر از وسایل و مواد اولیه استفاده میکنند و لوازم متنوعی نیز وجود دارد لازم است از طبقه های قفسه استیل استفاده شود. این ...