عفونت های بیمارستانی همواره به عنوان یکی از دغدغه های مدیریتی در امر بهداشت و درمان مطرح است و سهم قابل توجهی از منابع مالی وظرفیت خدمات رسانی مراکز درمانی را به خود اختصاص می دهد. اگرچه آمار دقیقی از میزان عفونت های بیمارستانی در کشور وجود ندارد اما درصد قابل توجهی از عفونت های بعد از عمل جراحی ناشی از عدم استفاده از وسایل یکبار مصرف مربوط به جراحی های ارتوپدی، جراحی های عمومی و عفونت های پوستی د...