آیا واقعاً کسی میتواند بگوید پک استریل چه قدر ماندگاری دارد؟ مطالعات بسیار زیادی در خصوص این سوال کلی انجام شده است و در کشور ما هم یکی از مهمترین سوالاتی است که در حوزه استریل مطرح میشود همین سوال مهم است. جواب این سوال نه یک عدد، بلکه مجموعه ای از پارامترهای مهم است که در تعیین مدت قابلیت استریل ماندن پک به حساب می آید. در سال 1971 (1349شمسی) مطالعاتی که توسط CDC انجام شد موارد ذیل بود. دقت کن...

عفونت های بیمارستانی همواره به عنوان یکی از دغدغه های مدیریتی در امر بهداشت و درمان مطرح است و سهم قابل توجهی از منابع مالی وظرفیت خدمات رسانی مراکز درمانی را به خود اختصاص می دهد. اگرچه آمار دقیقی از میزان عفونت های بیمارستانی در کشور وجود ندارد اما درصد قابل توجهی از عفونت های بعد از عمل جراحی ناشی از عدم استفاده از وسایل یکبار مصرف مربوط به جراحی های ارتوپدی، جراحی های عمومی و عفونت های پوستی د...